ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 20
din 26.02.2019
privind modificarea art.45 alin.(1) din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local, aprobat cu HCL nr. 7/15.07.2016


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;
Ținând cont de solicitările domnilor consilieri locali cu privire la schimbara orei la care să se desfășoare ședințele ordinare ale consiliului local, motivat de faptul că majoritatea nu pot să fie prezenți la lucrările ședinței decât seara, după ora 17,00;

Având în vedere:
-dispozițiile Legii nr. 215/2001 privind administrația public locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile Ordonanței Guvernului României nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 16/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților,
Luând în considerare dispozițiile Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. 5 lit. c) şi art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. – Se aprobă modificarea art. 45 alin.(1) din Hotărârea consiliului local nr.7/15.07.2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Peciu Nou, care va avea următorul cuprins:
” art.45 (1) Consiliul local se întrunește în ședințe ordinare, lunar, în ultima zi de marți a fiecărei luni, la ora 18,00, la convocarea Primarului”.
Art.2.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează primarul comunei, prin compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Compartimentului Juridic al Primăriei Peciu Nou;
- Primarului comunei Peciu Nou;
- Cetățenilor, prin afișare la sediul primăriei și publicare pe pagina de web a instituției : www/primariapeciunou.ro.
Președinte de ședință,   Consilier
      GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0