ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 60
din 15.05.2019
privind prelungirea termenului contractului de închiriere având ca obiect spațiu cu destinația farmacie în localitatea Sânmartinu Sârbesc


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;
Examinând proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului contractului de închiriere nr. 5094 din 14.05.2014, încheiat între Primăria Peciu Nou și SC LUANA PHARMACY SRL, proiect din inițiativa primarului comunei,

Analizând Referatul întocmit de doamna Pozsar Silvia, inspector la compartimentul Buget finanțe și cererea nr. 2870/27.03.2019 depusă de doamna Husariu Adina, administrator al SC LUANA PHARMACY SRL,
Reținând avizul comun al comisiilor de specilitate ,
În temeiul prevederilor art. 36, 39 alin.(1) și 45 din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă prelungirea termenului contractului nr.5094/14.05.2014 încheiat între Primăria Peciu Nou și SC LUANA PHARMACY SRL, având ca obiect închirierea suprafeței de 23 mp. din clădirea situată în Sânmartinu-Sârbesc la nr. 325 , evidențiată în CF 400675-C1-U3 Peciu Nou, nr.cad. 400675-C1-U3, cu destinația ” FARMACIE”, de la data de 05.05.2019 până la data de 05.05.2024;
Art.2:Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează d-na Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget finanțe.
Art.3:Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:

- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentului buget-finanțe,
- doamnei HUSARIU ADINA-administrator al SC LUANA PHARMACY SRL;
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0