ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 18
din 15.02.2019
privind completarea HCL nr. 114 din 27.09.2018


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș;

Având în vedere Referatul nr. 240 din 15.02.2019 al secretarului comunei Peciu Nou cu privire la necesitatea completării hotărârii consiliului local nr. 114/27.09.2018 ;
In temeiul art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă completarea hotărârii nr.114 din 27.09.2018, privind schimbul de teren efectuat între Comuna Peciu Nou și soții Neferu Valentin-Gabriel și Neferu Angela-Alexandra, prin inserarea unui alineat nou în art. 3 al hotărârii,care va avea următorul conținut:
” Art.3 (2) Noul proprietar al terenului, este obligat să mențină categoria de folosință a terenului, cu respectarea prevederilor legale ( art5^3 alin.(1) .din OG 34/2013, privind organizarea , administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991).
Conform art. 14 alin.(1) din OG 34/2013, scoaterea din circuitul agricol a terenurilor având categoria de folosinţă pajişte fără aprobările legale în vigoare, constituie contravenție, care se sancționează potrivit art. 14 alin.(2) lit.”e” din același act normativ, cu amendă de la 5000 la 10.000 lei”;

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredințează Primarul comunei Peciu Nou, prin aparatul de specialitate.


Art.3: Hotărârea se comunică: Primarului comunei, compartimentelor de specialitate din primăria Peciu Nou, familiei d-lui Neferu Valentin-Gabriel și Instituției Prefectului județului Timiș, contencios administrativ.
Președinte de ședință,Consilier
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia