ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 14
din 29.01.2019
privind prelungirea contractului de închiriere nr. 1271/15.01.2009


Consiliul Local al comuei Peciu Nou, județul Timiș, întrunit în ședință ordinară din data de 29 ianuarie 2019;
Luând act de proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei și referatul compartimentului buget finanțe, înregistrat cu nr.123/28.01.2019;
În baza cererii nr. 672/28.01.2019 prin care domnul Barnea Constantin Răzvan solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat pentru imobilul cu destinație locuință situat în localitatea Peciu Nou, nr. 147, ap.4, evidențiat în CF 402210-C1-U2 cu nr. cadastral 92/IV;

Ținând cont de prevederile:
- Legii nr. 114/1996, privind regimul închirierii locuinţelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotarârii Guvernului nr. 1.275/2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;
- art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 310/2007, privind actualizarea tarifului lunar al chiriei (lei / m2) practicat pentru spațiile cu destinatia de locuinte apartinand domeniului public sau privat al statului ori al unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia, precum si pentru locuintele de serviciu, locuintele de interventie si caminele pentru salariati ale societatilor comerciale, companiilor nationale, societatilor nationale si regiilor autonome, completat prin art. 26 alin. (2) și art. 30 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 40 / 1999, privind protecția chiriașilor și stabilirea chiriei pentru spațiile cu destinatia de locuințe, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 4 din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 465 și art. 466 din Legea nr. 227/2015, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare ;
În temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) şi alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. a), art. 123 alin. (1) și l art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art. 1. – Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr. 1271 / 15.01.2009 încheiat între Primăria comunei Peciu Nou și domnul Barnea Constantin Răzvan, privind închirierea construcției “casă”, situată în comuna Peciu Nou,nr. 147,apartament nr.4, județ Timiş, înscrisă în CF nr. 402210 Peciu Nou (nr. CF vechi 20219 Peciu Nou), nr. top.92/IV, de la data de 31.12.2018 până la data de 31.12.2023.
Art. 2. – Primarul comunei Peciu Nou, împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. – Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timiş;
- Primarului comunei Peciu Nou;
- Secretarului comunei Peciu Nou
- Compartimentului Buget-finanțe din cadrul primăriei Comunei Peciu Nou;
- Domnului Barnea Constantin-Răzvan.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
    BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


Rezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0