ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 27
din 02.03.2019
privind desemnarea reprezentantului Consiliului local pentru semnarea contractului de asistență juridică în vederea   reprezentării Consiliului local Peciu Nou, în Dosarul nr. 4598/30/2018 aflat pe rolul  Tribunalului Timiș
 


Consiliul local al comunei Peciu Nou județul Timiș întruniți în ședință de îndată ;
Având în vedere: expunerea de motive a inițiatorilor proiectului de hotărâre, înregistrată cu nr. 1874 din 1 MARTIE 2019 șiHotărârea consiliului local nr. 118/27.11.2018,
Ținând cont de prevederile:
· art. 79 ind. 3 alin. (1) din Ordonanța nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;
· art. 1 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare a unor acte normative;
· Hotărârii Guvernului. nr. 64/2011 privind adoptarea Statutului profesiei de avocat;
În temeiul art. 21 alin. 3), art. 45 alin. 2, coroborat cu art. 62 alin. 1) și art. 36 alin. 9) ,45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicate, cu modificările ulterioare, adoptă prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se împuternicește doamna GRUBACICHI NICOLETA, consilier local, ca în numele Consiliului local Peciu Nou, să semneze cu Societatea Civilă Profesională de Avocați ”SABOU,BURZ&CUC” , CONTRACTUL DE ASISTENȚĂ JURIDICĂ în Dosarul nr. 4598/30/2018 aflat pe rolul Tribunalului Timiș .
Art.2: Prezenta hotărâre, se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;

Primarului Comunei Peciu Nou;
Compartimentului Contabilitate-Buget;
Cetățenilor prin afișare pe site-ul Primăriei.
Președinte de ședință    Grubacichi Nicoleta Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 5
– împotrivă 0
– abţineri 1