ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 7
din 29.01.2019
privind prelungirea duratei contractului de închiriere


Consiliul Local Peciu Nou;

Având în vedere:
- Cererea nr. 4073 din 27.04.2018, prin care doamna POGACEAN CRISTINA-LOREDANA, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă prelungirea contractului de închiriere nr.2875 din 09.04.2008, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-na POGACEAN CRISTINA-LOREDANA, pentru terenul cu suprafață de 713 mp. din totalul de 1.013 mp. evidențiat în CF 400144 Peciu Nou, nr.CF vechi 20239, cu nr. cad.vechi 50286 ( a1203/1/82/67), de la data de 05.12.2017, până la data de 20.02.2022.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:
- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu,
- doamnei POGACEAN CRISTINA-LOREDANA, domiciliată în Giroc, str. Apicultorilor nr. 1 I ap.1, județul Timiș ,
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
  BICA DORIN
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0