ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 8
din 29.01.2019
Nr. 8 din 29 ianuarie 2019
Privind transmiterea dreptului de concesionare asupra terenului cu destinația curți construcții, situat în localitatea Peciu Nou nr. 1110/13 , înscris în CF nr.401841 Peciu Nou


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș, întrunit în ședință ordinară în data de 29.01.2019;

Examinând proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de concesionare asupra terenului cu destinația curți construcții, situat în localitatea Peciu Nou nr. 1110/13 , înscris în CF nr.401841 Peciu Nou-proiect din inițiativa primarului,

Analizând :
- Referatul nr. 401 din 16.01.2019 întocmit de doamna Pozsar Silvia-inspector la compartimentul buget-finanțe , responsabil cu evidența patrimoniului privat al comunei, prin care propune să se stabilească modul de administrare al terenului, arătând că anterior înstrăinării construcției edificate, terenul a fost concesionat d-lui MOROCICO NICOLAE,
- Cererea nr.401 din 16.01.2019, prin care doamna Turtureanu Ioana solicită transmiterea dreptului de concesionare asupra terenului cu destinația curți construcții, situat în localitatea Peciu Nou nr. 1110/13 , înscris în CF nr.401841 Peciu Nou, aferent construcției dobândite prin donație, conform contractului autentificat cu Încheierea nr.1532 din 21.12.2018 a UNNP Societate profesională Notarială ”Dănilă și Asociații ”din Timișoara.
- Extrasul de carte funciară nr. 401841-C1 Peciu Nou, din care rezultă că doamna Turtureanu Ioana este proprietara construcției cu destinația locuință,
- Extrasul de carte funciară nr. 401839 Peciu Nou, unde este înscris dreptul de proprietate privată al comunei Peciu Nou, în administrarea operativă a Consiliului local Peciu Nou și drept de concesiune pe o perioadă de 49 ani, începând cu data de 23.05.2011, asupra imobilului teren cu categoria de folosință curți construcții în intravilanul localității Peciu Nou , cu suprafața de 791 mp, pe care se află edificată construcția cu nr. 1110/13 evidențiată în CF 401841-C1;
Văzând avizul comisiilor de specialitate ale Consiliului local Peciu Nou ;
Reținând prevederile art.41 din Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare,

Potrivit dispozițiunilor art.36 alin.(2) litera”c”, art. 45 alin.(3), art.47 alin.(1), art.115 alin.(1) lit.”b” , art. 117 lit.”a” și art.123 alin.(1), alin.(2) din Legea nr. 215/2001 republicată, privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1 (1) Se transmite dreptul de concesionare asupra terenului cu destinația curți construcții, situat în localitatea Peciu Nou nr. 1110/13 , înscris în CF nr.401841 cu nr. topografic 401841, în suprafață de 791 mp, proprietate privată a comunei Peciu Nou, în favoarea doamnei TURTUREANU IOANA începând cu data de 1 Ianuarie 2019, urmare dobândirii în proprietate a imobilului construcție, în baza contractului de DONAȚIE cu interdicție de înstrăinare și grevare, autentificat prin Încheierea nr.1532 din 21.12.2018 , UNNP Societate profesională Notarială ”Dănilă și Asociații ”din Timișoara.
(2) Contractul de concesiune nr nr. 4614 din 01 iunie 2011, se va modifica prin act adițional, după cum urmează:
-La rubrica ”Părțile” –se opererază următoarele modificări:
Primăria comunei Peciu Nou cu sediul(...) reprezentată prin primar Ing.dipl. Drăgan Gabriel-Răzvan, și doamnaTurtureanu Ioana,(cu datele personale) în locul domnului MAROCICO NICOLAE;
- La punctul 2 ”Durata concesiunii”, subpunctul 2.1, se va înscrie durata concesiunii de 42 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2018;
- La punctul 3 ”Redevența”, subbpunctul 3.1, se stabilește redevența în sumă de 101 lei/lună, care se va actualiza cu rata inflației.

Art.2 Cu îndeplinirea prevederilor hotărârii, se încredințează doamna Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget finanțe, reponsabil cu evidența patrimoniului privat al comunei Peciu Nou.

Art.3 Prezenta hotărâre, se comunică cu:
- Instituția Prefectului Județul Timiș;
- Primarul comunei Peciu Nou;
- Compartiment buget finanțe și relații cu publicul -secretariat administrativ,
- d-na Pozsar Silvia responsabil evidență bunuri patrimoniu imobiliar, locuințe, spații cu altă destinație, terenuri,
- Doamna TURTUREANU IOANA.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
BICA DORIN

Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 8