ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 10
din 29.01.2019
privind aprobarea  documentatiei tehnice de  dezmembrarea terenului  inscris in CF 407775 cu nr.top. 407775- Peciu Nou si inscrierea in carte funciara a celor trei parcele   


Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș , intrunit in sedita ordinara din data de 29.01.2019;

Având în vedere expunerea de motive a primarului comunei Peciu Nou, înregistrată sub nr. IN 72 din 21.01.2019 ;
Vazand referatul de specialitate nr. IN 65 din 21.01.2019 a doamnei Pozsar Silvia - inspector superior , responsabil cu evidența bunurilor aflate in domeniul privat al comunei Peciu Nou și documentatia cadastrala de dezlipire pentru imobilul cu numar cadastral 407775- Peciu Nou ,
Ținând cont de raportul comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou, prin care se acordă aviz favorabil,
Ținând cont de Ordinului Directorului General al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate imobiliară nr. 700/2014, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996 republicată,

În temeiul prevederilor art. 36 al.2 lit."c", al.5 lit."b", art.39 al.1 şi art. 45 din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă documentația de dezmembrare avizata de OCPI Timiș, a a imobilului teren evidențiat în CF nr. 407775 Peciu Nou, care se constituie ca anexă la hotărâre, in vedera inscrierii in cartea funciara .
Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează primarul comunei Peciu Nou, prin aparatul de specialitate;
Art.3: Hotărârea se comunică: cetătenilor comunei prin afişare , compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou ,OCPI Timiş şi Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş-Contencios-administrativ.
     Președinte de ședință,  Consilier
     BICA DORIN
Contrasemnează:secretar , Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0