ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 37
din 26.03.2019
privind prelungirea contractului de închiriere încheiat între Comuna Peciu Nou prin reprezentantii legali si  doamna MARCU SANDA, pentru terenul ce excede suprafața atribuită gratuit în baza Legii nr.15/2003, pentru construirea unei locuințeConsiliul Local al comunei Peciu Nou, judeţul Timiş;
Având în vedere cererea nr. 2419 din 15 martie 2019, prin care doamna Marcu Sanda domiciliată în Peciu Nou nr. 538/A, solicită prelungirea contractului de închiriere încheiat pentru terenul aferent casei de locuit edificată parţial,conform înscrierilor din Cf. 402605 Peciu Nou,
Ţinând cont de prevederile Legii locuinţei nr. 114/1996 , a normelor metodologice pentru punerea în aplicare aprobate cu HG 1275/2000, precum și a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În urma dezbaterilor si văzând avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 aliniat(2) lit.”c”,alin. (5) litera „a” şi art.45 alin.(3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezentaH O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă modificarea prin act adițional a Capitolului IV , art.3 din contractul de închiriere nr. 4488 din 12.09.2007, încheiat cu doamna Marcu Sanda, pentru terenul ce excede suprafaţa atribuită gratuit, pentru construirea unei case de locuit în temeiul legii nr.15/2003 și se prelungește durata acestuia cu 10 ani, de la data de 12 septembrie 2017 până la data de 12 septembrie 2027;

Art.2: Terenul arătat la art.1 în suprafaţă de 685/985 mp., este evidenţiat în CF 402605 Peciu Nou.

Art.3: – Prezenta hotărâre, se comunică :
- doamnei Marcu Sanda,
- Doamnei Pozsar Silvia-inspector superior la Primăria Peciu-Nou,responsabil cu evidenţa bunurilor mobile şi imobile administrate de Consiliul local Peciu-Nou.
- Oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară Timiş,
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş, Direcţia Contencios-administrativ şi controlul legalităţii actelor.

Președinte de ședință,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 0