ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 26
din 26.02.2019
privind aprobarea neasumării responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Analizând nota de fundamentare a primarului comunei Peciu Nou, domnul Drăgan Gabriel-Răzvan privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României;
Ținând cont de raportul întocmit de doamna POPA SUSANA-MARIA, administrator public in aparatul de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou,
Având în vedere avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al comunei PeciuNou,
În baza prevederilor:
- Art.1 alin.(4) și alin.(5), art.3 alin 1^1 din Ordonanța Guvernului nr.13/2017 privind aprobarea participării României la Programul pentru școli al Uniunii Europene, modificată și completată prin Legea nr. 55/2018;
- Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, modificată și completată prin Hotărârea Guvernului nr.52/30.01.2019, punctul 1.1-1.6,Capitolul I din Anexa nr. 6 și punctul 2.1 din Capitolul II, anexa nr.6;
În temeiul prevederilor art. 36, alin.(1), alin. (2), lit. d), alin.(6) lit.a), pct.1 și pct.2 , art. 45, alin. (1) şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aproba neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru pentru achiziția produselor și a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, aferente Programului pentru școli al României;

Art.2. Prezenta hotărâre, poate fi atacată la Tribunalul Timis, în termenul şi în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3.Prezenta hotărâre, se comunică:
- Instituţiei Prefectului – Judeţul Timis,
- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentului Buget finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou,
- Consiliului Judeţean Timis,
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș
Și se aduce la cunoştinţa publică, prin afişare pe site-ul instituției,www/primariapeciunou.ro.


Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 9
– împotrivă 0
– abţineri 1