ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 17
din 26.02.2019
pentru completarea Hotărârii consiliului local nr. 126 / 11.10.2018, referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă situate pe domeniul public al comunei Peciu NouConsiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș;

Având în vedere Referatul nr. 227 din 13.02.2019, prin care secretarul comunei propune să se insereze în preambulul Hotărârii consiliului local nr. 126 din 11.10.2018, referitor la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a spațiilor de joacă amplasate pe domeniul public al comunei Peciu Nou , faptul că au fost respectate dispozițiile incidente ale Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională, această precizare fiind omisă la redactarea hotărârii,
In temeiul art. 36, alin (2) lit.d) şi alin. (6), lit. a), pct. 14, art. 45 alin. (1) şi art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă completarea preambulului la hotărârea consiliului local nr. 126 din 11.10.2018 , astfel:

” Ținând cont de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională,”

Art.2: Prezenta hotărâre, se comunică compartimentelor de specialitate din Primăria comunei Peciu Nou și Instituției Prefectului județul Timiș, contencios-administrativ


Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0