ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 1
din 29.01.2019
privind prelungirea duratei unui contract de închiriere


Consiliul local al comunei Peciu-Nou, județul Timiș, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 ianuarie 2019,
Având în vedere:
- Cererea nr. 11468 din 11.12.2018 prin care domnul Achim Vasile, solicită prelungirea duratei contractului de închiriere încheiat cu Primăria Peciu Nou pentru terenul intravilan ce excede suprafața atribuită în folosință gratuită pentru construirea unei case de locuit, în temeiul Legii nr. 15/2003,
- Referatul întocmit de compartimentele urbanism amenajare teritoriu și buget-finanțe,
- Raportul de avizare al comisiilor de specialitate ale consiliului local al comunei Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile art. 1810 din Legea nr. 287/2003 privind Codul Civil,
În temeiul art. 36 alin.(2) lit.c),alin.(5)litera a) , art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația public locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se respinge proiectul de hotărâre nr.1/14.01.2019 pentru prelungirea contractului de închiriere nr.1980 din 27.02.2008, încheiat între Primăria Peciu Nou și d-nul Achim Vasile, pentru terenul cu suprafață de 575 mp. din totalul de 875 mp. evidențiat în CF 402206 Peciu Nou, nr.CF vechi 3553, cu nr. cad.vechi A 1203/1/82/78, până la achitarea obligațiilor fiscale.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei, prin compartimentele de resort.
Art.3 Hotărârea va fi comunicată prin grija secretarului comunei:
- Primarului comunei Peciu Nou,
- Compartimentelor buget-finanțe și urbanism amenajare teritoriu,
- domnului Achim Vasile , domiciliat în Peciu Nou nr.207/B județul Timiș,
- Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş- contencios administrativ;
Președinte de ședință,Consilier,
Bica Dorin
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 8
– împotrivă 0
– abţineri 0