ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 44
din 23.04.2019
privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale  pe anul 2020, cu rata inflației de 4,6 %
Consiliul Local al comunei Peciu Nou județul Timiș întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:
- Referatul nr.2309 din 13 martie 2019 întocmit de domnul Pozsar Tiberiu-inspector la compartimentul buget finanțe, prin care propune să se aprobe indexarea cu rata inflației a impozitelor și taxelor locale în anul 2020,
- Avizul comun al comisiilor de specialitate ale Consiliuilui local Peciu Nou,
În conformitate cu prevederile:
- art.5, alin.(1), lit. a, și alin.(2), art.16 alin(2), art.20 alin.(1) lit.b), art.27, art.30, art 76´1 alin.(2) și(3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
- art.1, art.2 alin.(1) lit.H), precum și ale Titlului IX Impozite și taxe locale din Legea nr.227/2015, Codul Fiscal al României, cu completările ulterioare,
- Comunicatul de presă nr. 17/14.01.2019 al Institutului Național de Statistică comunicat pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, cu privire la rata inflației pentru anul 2018 de 4,6 %;
- Procesul verbal de afișare nr. 2309 din 13.03.2019 al Proiectului de hotărâre privind aprobarea indexării impozitelor și taxelor locale, pentru anul 2020;
Respectând dispozițiile art. 7 din legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică , republicată,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit.b), alin.(4) litera c), art. 45 alin.(2), lit.c), art.115 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1. Se aprobă indexarea cu rata inflației de 4,6 % a impozitelor și taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum și limitele amenzilor prevăzute la art. 493 alin.(3) și (4) din Legea nr.227/2015, actualizată, pe anul 2020 .
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 01.01.2020 și va sta la baza adoptării Hotărârii Consiliului local, pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2020.Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se încredințează Primarul comunei Peciu Nou, prin compartimentele de specialitate;
Art.4. Prezenta Hotărâre, se aduce la cunoștință publică și se comunică: Instituției Prefectului -Județul Timiș, în vederea exercitării controlului privind legalitatea, Primarului comunei Peciu Nou, compartimentului buget-finanțe în condițiile și termenele prevăzute de lege .

Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia
Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0