ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 75
din 15.05.2019
privind   aprobarea modului de administrare a terenului  proprietate privată a comunei Peciu Nou, pe care se află edificată construcția parțială ”fundație”, proprietatea numiților MAXIM DOINA și SCRIPCARIUC MIHAI


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș întrunit în ședință ordinară în data de 15 MAI 2019;

Având în vedere:
- Referatul nr. 746 din 8 mai 2019 al d-nei Pozsar Silvia, inspector la compartimentul buget finanțe în Aparatul de specialitate al Primarului comunei Peciu Nou, prin care propune să se adopte o hotărâre cu privire la modul de administrare a terenului evidențiat în CF 400181 Peciu Nou, proprietate privată a comunei, pe care se află edificată o construcție parțială ( fundație) dobândită prin cumpărare de soții MAXIM DOINA și SCRIPCARIUC MIHAI;

Luând act de Contractul de vânzare cumpărare al construcției fundație evidențiat în CF 400181 Peciu Nou, autentificat prin îcheierea de autentificare nr.2036 din 12 decembrie 2018 la Societatea Profesională Notarială ”MICULESCU” din Timișoara,

Reținând prevederile:
- art.41 din Legea nr. 50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare,
- art. 555 – 566, art. 858 - 865 și 1777-1823 din Legea nr. 287/2009 republicată, privind Codul Civil cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;

Luând în considerare faptul că prin închirierea terenurilor, se aduc venituri suplimentare la bugetul local;

În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c, art.36 alin.5 lit.a, art.45 alin.3, art.115 alin.1 lit.b și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2019, se aprobă modalitatea de administrare prin concesionare și închiriere directă a imobilului teren, proprietate privată a comunei Peciu Nou, pe care se află edificată o construcție parțială ”fundație”, imobil evidențiat în CF 400181 Peciu Nou (nr. CF vechi 3495) cu nr. cadastral 400081 ( nr. cadastral vechi A 1203/1/82/20, după cum urmează:

- Pentru suprafața de 866 mp.din totalul de 972 mp., se va întocmi contract de închiriere,
- Pentru suprafața de 106 /972 mp.,reprezentând amprenta la sol a construcției partial edificată, se va întocmi contract de concesiune.
Durata închirierii va fi de 5 (cinci) ani, începând cu data de de 1 IANUARIE 2019, cu posibilitatea de prelungire, la cerere.
Durata concesiunii va fi de 49 (patruzeci și nouă ) ani, începând cu data de de 1 IANUARIE 2019.

(2) Pentru stabilirea redevenței datorată, se va întocmi un raport de evaluare care va fi supus aprobării Consiliului local;

Art.2: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredințează Primarul comunei Peciu Nou, prin compartimentele de resort.

Art.3: Hotărârea, se comunică: Primarului comunei Peciu Nou, doamnei Pozsar Silvia, Instituției Prefectului Județul Timiș, contencios administrativ;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0