ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 59
din 15.05.2019
privind încetarea contractului de concesiune nr.11.749 din 12.11.2017, încheiat între Primăria Peciu Nou și domnul Chiperi Costel Daniel, pentru terenul evidențiat în CF 400226 Peciu Nou


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Având în vedere:
- Cererea domnului CHIPERI COSTEL-DANIEL înregistrată la Primăria Peciu Nou sub nr. 3127 din 3 aprilie 2019, prin care aduce la cunoștința instituției, faptul că renunță la dreptul de concesiune asupra terenului intravilan evidențiat în CF 400226 Peciu Nou, proprietate privată a comunei,
- Referatul nr. 603/08.04.2019 al Compartimentului Urbanism amenajare teritoriu din cadrul Primăriei Peciu Nou, din care rezultă că pe teren nu sunt edificate construcții,
- Avizul favorabil al comisiilor de specialitat ale Consiliului local Peciu Nou,

Ținând cont de prevederile art. 871, art.1321 din Legea nr. 287/2009 Cod Civil, cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit.c), alin.(9) și art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:


Art.1: Începând cu data de 1 MAI 2019, la cererea domnului Chiperi Costel-Daniel, se aprobă rezilierea contractului de concesiune nr.11.749 din 12.11.2017, având ca obiect teren intravilan evidențiat în CF 400226 Peciu Nou, concesionat pentru construirea unei locuințe proprietate privată. Hotărârea a fost votată cu 10 voturi ”pentru” din totalul de 10 consilieri în funcție.

Art.2: Hotărârea poate fi contestată potrivit prevederilor Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.


Art.3: Prezenta hotărâre se aduce la cunoștința publică prin publicare pe site-ul primăriei wwwprimariapeciunou.ro si se comunică: Instituției Prefectului Județul Timiș, Compartimentelor financiar-contabil și Urbanism amenajare teritoriu, domnului Chiperi Costel-Daniel, domiciliat în Ivanda nr. 285, județul Timiș;
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-LidiaRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0