ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 39
din 28.03.2019
 privind propunerea calificativului la evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei pentru anul 2018


Consiliul Local Peciu Nou;

Analizând prevederile articolului 62^3 alin. 1) lit. e) din Legea nr. 24 din 9 ianuarie 2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018, evaluarea performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei se realizeaza de catre primar, pe baza propunerii consiliului local.
Luând act de:
- referatul de aprobare al primarului comunei Peciu Nou , în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.472/2019, calitate acordată de prevederile art. 33 din legea nr. 393/2004 privind statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, raportate la cele ale art. 45 alin. (6), teza a II-a din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- referatul de specilaitate al doamnei Popa Susana - Maria , administrator public înregistrat sub nr.471/2019;
Având la bază prevederile art. 36 alin (2) lit. a), art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările și completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se propune acordarea calificativului "bine" secretarului comunei Peciu Nou, Miatov Viorica-Lidia , pentru activitatea desfasurata in anul 2018.
Art.2: (1) Raportul de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru secretarul comunei, va fi intocmit de primarul comunei, pe baza propunerii prevazute la art.1.
(2) Raportul de evaluare semnat de evaluator nu se contrasemneaza, potrivit art.118 alin.1 din Hotararea Guvernului nr.611/2008.
Art.3: Prin intermediul secretarului comunei, prezenta hotărâre se comunică în mod obligatoriu, în termenul prevăzut de lege, primarului comunei Peciu Nou şi prefectului judeţului Timiş şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei şi prin publicare pe pagina de internet la adresa: www.primariapeciunoui.ro.-
Președinte de ședință,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

File Name
RERERAT PH EVALUARE SECRETAR.docRezultatul votului:
– pentru 7
– împotrivă 2
– abţineri 0