ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 68
din 15.05.2019
privind constituirea comisie de negociere pentru stabilirea redevenței contractului de concesionare a spațiului cu destinație Cabinet medical din localitatea Sânmartinu Sârbesc nr.280


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Luând în dezbatere:
- Expunerea de motive înregistrată sub nr. 730/06.05.2019, la Proiectul de hotărâre nr. 67 din 6 mai 2019, inițiat de Primarul comunei Peciu Nou,
- Referatul de specialitate întocmit de doamna Pozsar Silvia-inspector cuperior la copmpartimentul buget finanțe, din care reiese necesitatea constituirii unei comisii de negociere care să stabilească nivelul redevenței pentru spațiul cu destinația Cabinet medical din localitatea Sânmartinu Sârbesc nr. 280, înregistrat sub nr. 681 din 18.04.2019,
Ținând cont de Avizul favorabil al comisiilor de specialitate ale Consiliului local Peciu Nou;
În conformitate cu prevederile:
- art.2, 3 și 4 din H.G nr. 884/2004 privind concesionarea unor spații cu destinația de cabinete medicale, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul art. 45 alin.(3), art. 68 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit.”b” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se constituie Comisia de negociere a redevenței pentru contractul de concesiune încheiat de Consiliul local al comunei Peciu Nou cu Cabinetul medical Dr. Balint Andreea-Veronica situat în clădirea nr.280 din localitatea Sânmartinu-Sârbesc , care va avea următoarea componență:
- Bogdan-Nicolae FAUR -inspector buget finanțe președinte
- Silvia POZSAR -inspector buget finanțe secretar
- Elena ROTARU -inspector asistență socială membru
- Camelia SCHIPOR -inspector urbanism amenajare teritoriu membru
- Stevanka VUKOEV -inspector achiziții publice membru
Art.2: Comisia își va desfășura activitatea, până la data de 30.06.2019.

Art.3: Primarul comunei Peciu Nou, prin persoanele nominalizate în comisie constituită , vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4: Hotărârea, va fi comunicată persoanelor interesate, prin grija compartimentului Secretariat administrativ, relații cu publicul.
Hotărârea a fost votată cu 10 voturi ”pentru” din totalul de 10 consilieri în funcție.
Președinte de ședință,Consilier
Grubacichi Nicoleta
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia

Rezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0