ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

CONSILIUL LOCAL AL

COMUNEI PECIU NOU
HOTĂRÂREA NR. 47
din 15.05.2019
privind  aprobarea Regulamentului pentru stabilirea  metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003   , republicată,
privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, și a criteriilor suplimentare de departajare a solicitanților de loturi de teren pentru
construirea unei locuințe în baza Legii nr. 15/2003


Consiliul Local al comunei Peciu Nou, județul Timiș;

Anallizând expunerea de motive a primarului comunei Peciu Nou , înregistrată cu nr. IN 477 din 15.03.2019 și referatul de specialitate nr. IN 475 din 15.03.2019 al Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 15/2003 ,
Având în vedere:
- Legea nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
- HG. nr. 896/2003 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală;
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării licrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul dispoziţiilor art. 36 alin 2 lit. ( c) , alin.(5) litera "a"şi "b", art. 45 alin.(3) şi art. 115 alin.(1) litera "b" din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adoptăm prezenta


H O T Ă R Â R E:

Art.1: Se aprobă Regulamentul pentru stabilirea metodologiei de atribuire a terenurilor în baza Legii 15/2003, republicată, privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, precum şi criteriile suplimentare de departajare a solicitanților de loturi de teren pentru construirea unei locuințe.
Art.2: Cu data adoptării prezentei hotărârii ,încetează efectele Hotărârii Consiliului local nr. 13 din 23.02.2017 .
Art.3: Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se încredinţează Primarul comunei Peciu Nou, prin compartimentele de specialitate.
Art.4: Hotărârea se comunică: cetătenilor comunei prin afişarepe site-ul www.primariapeciunou.ro , compartimentelor de specialitate din cadrul Primăriei comunei Peciu Nou şi Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş-Contencios-administrativ.Hotărârea a fost adoptaă cu 10 voturi pentru din totalul de 10 consilieri în funcție.
Preşedinte de şedinţă,Consilier
GRUBACICHI NICOLETA
Contrasemnează:SECRETAR,Miatov Viorica-Lidia


File Name
REFERAT.docx
EXPUNERE DE MOTIVE.docx
ANEXA 2- CRITERII.docx
ANEXA 1- REGULAMENT.docxRezultatul votului:
– pentru 10
– împotrivă 0
– abţineri 0