ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PECIU NOU
Dispoziția nr. 77 din 03.06.2019
privind
completarea dispoziției nr. 76 din data de 29 mai 2019 referitor la constituirea comisiei de recepție a lucrărilor efectuatte de SC  R-Padora SRL


Primarul Comunei Peciu Nou,

Având în vedere Referatul nr.943 din 3 iunie 2019, întocmit de d-na Popa Susana-Maria, Administrator public, cu privire la completarea dispoziției nr. 76 din 29 mai 2019, emisă pentru numirea membrilor în comisia de receptie la terminarea lucrarilor executate de SC R_PADORA SRL, în baza Contractului nr. 4499/20.05.2019,
Tinand cont de prevederile art. 11 alin 1 din HG 273 din 14 iunie 1994 actualizata , privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
În temeiul prevederilor art. 63 , art. 68 alin.(1) și art. 115 alin.(1) lit. ”a” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


D I S P U N E:

Art. 1:Se aprobă completarea art.1 a Dispoziției nr. 76/29.05.2019, cu numirea doamnei POPA SUSANA-MARIA-administrator public, ca membru supleant în comisia constituită pentru recepția lucrărilor realizate în baza contractului nr. 4499/20.05.2019 de firma SC R-PADORA SRL.

Art. 2: Prezenta dispoziţie se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Peciu Nou;
- Secretarului Comunei Peciu Nou;

- D-nei Popa Susana-Maria,
- Publică spre afişare;
- www.primariapeciunou.ro.


PRIMAR,Ing. dipl. Dragan Gabriel Razvan Avizat
SECRETAR,
Miatov Viorica-Lidia