ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PECIU NOU
Dispoziția nr. 76 din 29.05.2019
privind
numirea comisiei de receptie a lucrarii  


Primarul Comunei Peciu Nou,

Având în vedere Referatul nr.875 din 28 mai 2019 întocmit de d-na Popa Susana-Maria, Administrator public, cu privire la numirea membrilor în comisia de receptie la terminarea lucrarilor executate în baza Contractului nr. 4499/20.05.2019,
Ținând cont de adresa SC R-Padora SRL, înregistrată sub nr. 4733/28.05.2019 prin care reprezentantul firmei, domnul Racz Carol-Ioan comunică faptul că lucrările contractate au fost finalizate,
Tinand cont de prevederile art. 11 alin 1 din HG 273 din 14 iunie 1994 actualizata , privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora,
În temeiul prevederilor art. 63 şi art. 68 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,


D I S P U N E:

Art. 1 - Se constituie comisia de receptie la terminarea lucrarilor executate în baza Contractului nr. 4499/20.05.2019 , cu următoarea componenţă:
- Tarța Grigori -inspector de specialitate compartiment cultură - preşedinte comisie
- Gheju Sorin -inspector de specialitate urbanism amenajare teritoriu - membru
- Rusănescu Dan -inspector buget finanțe - membru
- Șuta Rafaela-Betina -inspector asistență socială - membru
- Ungureanu Dan-Emilian, expert cooptat - membru
Art. 2 - Prezenta dispoziţie, se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Peciu Nou;
- Secretarului Comunei Peciu Nou;

- Persoanelor nominalizate la art.1;
- Publică spre afişare;
- www.primariapeciunou.ro.


PRIMAR,Ing. dipl. Dragan Gabriel Razvan Avizat
SECRETAR,
Miatov Viorica-Lidia