ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PECIU NOU
Dispoziția nr. 106 din 02.08.2019
privind
convocarea Consiliului local în ședință extraordinară


Primarul  comunei Peciu Nou, județul Timiș;
Având în vedere prevederile  art. 133  alin. (2), lit.a)art.  134 alin. (1) lit. a),  alin. (2) , alin. (3) lit. b), alin.(5) și art. 196 alin. (1)  lit. b) ,   din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,D I S P U N E:

Art.1. Se convoacă Consiliul local al comunei Peciu Nou,   în ședință extraordinară pentru  data   de  luni,  5 august  2019, ora 15,00 la sediul Primăriei comunei din Peciu Nou nr.189, cu proiectul ordinii de zi prevăzut în Anexa la prezenta Dispoziție și care face parte integrantă din aceasta.
Art. 2. (1) Materialele înscrise în Proiectul Ordinii de zi pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Peciu Nou , la secretara comunei .
(2) Proiectele  de hotărâre, se  avizează de Comisiile de specialitate ale  Consiliului local Peciu Nou, în baza competențelor acestoara, conform Anexei menționate la art.1.
(3) Cu privire la proiectele  de hotărâre  înscrise în anexă, membrii Consiliului local Peciu Nousunt invitați să formuleze şi să depună amendamente, în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul administrativ.
Art. 3. Prezenta dispoziție poate fi contestată de către cei interesați, la instanța competentă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004 cu modificările și completările ulterioare, privind Contenciosul administrativ.
Art.4. Prezenta Dispoziție, se comunică Prefectului Județului Timiș, Primarului comunei Peciu Nou, Secretarului comunei, Compartimentului Secretariat administrativ, în vederea aducerii la cunoștința locuitorilor comunei Peciu Nou .


PRIMAR,Ing. dipl. Dragan Gabriel Razvan Contrasemnează
SECRETAR,
Miatov Viorica-Lidia


File Name
Anexa.pdf