ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PECIU NOU
Dispoziția nr. 70 din 25.04.2019
privind
stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral


Primarul Comunei Peciu Nou , județul Timiș,

Având în vedere necesitatea stabilirii locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Peciu Nou , în vederea desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European ,
În conformitate cu prevederile art. art. 40 alin. 1 din Legea 33/2007 privind organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European , republicată cu modificările și completările ulterioare , prevederile pct. 51 din Hotărârea Guvernului nr. 81 /2019 privind aprobarea Programului calendaristic pentru realizarea acțiunilor necesare pentru alegerea membrilor din Romania în Parlamentul European în anul 2019 ,
În temeiul prevederilor art. 68 alin. 1 coroborat cu art. 115 alin. 1 lit. a) din Legea nr. 215/2001 , privind administrația publică locală , republicată , modificată și completată,


D I S P U N E:


Art. 1: Pentru desfășurarea în bune condiții a alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul European în anul 2019 , pe raza comunei Peciu Nou ,județul Timiș , se stabilesc locuri speciale pentru fișaj electoral , după cum urmează :
1. Avizierul din stația de autobuz din centru localității Peciu Nou ,
2. Avizierul din stația de autobuz din locația - Chicago - ,
3 Avizierul din stația de autobuz din locația - Strada Nouă - ,
4. Avizierul din stația de autobuz din locația - Giulvăz -
5. Avizierul din stația de autobuz din centrul localității Diniaș ,
6. Avizierul din stația de autobuz din fața bisericii din localitatea Diniaș
7. Avizierul din fața căminului cultural din localitatea Diniaș,
8. Avizierul din stația de autobuz din localitatea Sânmartinu Sârbesc ,
9. Avizierul din fața căminului cultural din localitatea Sânmartinu Sîrbesc ,
Art. 2 (1) Este interzis afișajul electoral în alte locuri decât cele stabilite potrivit art. 1 din prezenta dispoziție .
(2) Nerespectarea prevederilor prezentei dispoziții atrage după sine sancționarea conform dispozițiilor legale în vigoare.
Art. 3: Secretarul comunei va comunica prezenta Dispoziție :
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş, direcţia pentru verificarea legalităţii actelor, a aplicării actelor normative şi contenciosul Administrativ;
- Primarului Comunei Peciu Nou;
- Publică spre afişare;
- Postului de Poliție Peciu Nou

- pe site-ul primariei www.primariapeciunou.ro


PRIMAR,Ing. dipl. Dragan Gabriel Razvan Avizat
SECRETAR,
Miatov Viorica-Lidia