ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ

PRIMĂRIA COMUNEI PECIU NOU
Dispoziția nr. 109 din 13.08.2019
privind
constituirea Comisiei pentru recepția la terminarea lucrărilor de reparații la sistemul de irigat din parcul localității Peciu Nou


Primarul Comunei Peciu Nou, județul Timiș

Având în vedere:
- Referatul nr. 1300/12.08.2019 întocmit de domnul Viceprimar Ioan Fărcălau, prin care propune constituirea comisiei de recepție la terminarea lucrărilor de reparații la sistemul de irigat din parcul comunei Peciu Nou ,
- Adresa nr. 7153 din 09.08.2019 prin care SC DOMUM PRIME ESTATE SRL- executant lucrări, prin care se înștiințează finalizarea lucrărilor,
În conformitate cu prevederile:
- art. 191 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de Urgenţǎ a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;
- art. 2 alin. (1), art. 9 lit. i), art. 17, art. 22, art. 27 și art. 28 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- Anexa 2 – Definirea unor termeni de specialitate utilizați în cuprinsul legii, pct. Recepția lucrărilor din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 3 alin. (1) lit. a) și art. 9-23 din Regulamentul privind recepţia construcțiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 273/1994, cu modificările şi completările ulterioare;
Hotărârea Guvernului nr. 766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 75 lit. c) pct. 1 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, aprobat prin Ordinul M.D.R.L nr. 839/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
În temeiul competenţelor stabilite prin art. 196 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de Urgenţǎ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;


D I S P U N E:


Art. 1. Se constituie Comisia de recepţie la terminarea lucrărilor de reparații la sistemul de irigat din parcul localității Peciu Nou, în componenţa nominală cuprinsă în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziție.


Art.2 Persoanele nominalizate în calitate de preşedinte/membru de rezervă, vor înlocui președintele comisiei, respectiv membrii acesteia, după caz, numai în situațiile în care persoana/persoanele care urmează să fie înlocuită/înlocuite nu are/au posibilitatea, din motive obiective, de a-şi îndeplini atribuţiile care rezultă din calitatea avută în cadrul comisiei.

Art. 3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei dispoziții se încredinţează comisia numită la art. 1, care va îndeplini atribuţiile cuprinse în legislaţia aplicabilă în domeniul efectuării recepției la terminarea lucrărilor.

Art. 4 Prezenta dispoziţie se comunică de secretarul comunei prin intermediuld-nei Rotaru Elena-inspector cu atribuții resurse umane, în termenul prevăzut de lege, persoanelor nominalizate la art.1, şi Prefectului Judeţului Timiș şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare pe pagina de internet „www.primariapeciunou.ro”.


PRIMAR,Ing. dipl. Dragan Gabriel Razvan Contrasemnează
SECRETAR,
Miatov Viorica-Lidia
File Name
Anexa.pdf